Koncepce školy

Naším cílem je vytvořit školu harmonickou v souladu s potřebami a představami žáků, jejich rodičů i nás pedagogů.

 

Základní cíle

 

Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání

Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

Podněcovat žáky k tvořivosti, logickému myšlení a k řešení problémů

Rozvíjet komunikativní dovednosti žáků potřebné k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Vést žáky ke spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastních i druhých

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání i prožívání životních situací

Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

Pomáhat žákům při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 

 

Vzdělávací program školy

 

Vzdělávací program školy je základním prostředkem k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů školy. V současné době vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola - základ života.

 

 

Klima školy

 

Zaměřujeme se na vytváření pozitivní atmosféry veškole. Ta je dána především vztahy mezi žáky, učiteli a žáky, učiteli a rodiči, mezi zaměstnanci školy av neposlední řadě i mezi školou a širokou veřejností.

Na škole pracuje metodik školní prevence a výchovný poradce.

Vytvářením pozitivního klimatu přispíváme k realizaci cílů školy.

 

 

Organizace školy

 

Organizace školy vychází ze směrnic ředitele školy, které jsou průběžně aktualizovány, aby odpovídaly potřebám školy. Základní směrnicí pro žáky, rodiče i pedagogy je školní řád

Zaměstnanci školy, žáci i rodiče žáků využívají možností se vyjadřovat k organizaci školy.

 

 

Materiálně technické podmínky školy

 

Neustále je vylepšujeme. Využíváme veškerých možností – kvalitní spolupráce se zřizovatelem, projektysponzorské dary

 

Kvalita pedagogického sboru

 

Prioritou strategie personální práce ŘŠ je zajištění výuky prostřednictvím kvalifikovaných pedagogických pracovníků.

 

Pro náš pedagogický sbor je výrazným pozitivem jeho stabilita, zkušenosti pedagogů a zázemí poskytované pedagogům začínajícím. Tyto kvality sboru se promítají do kvalitní výuky a výchovy našich žáků.

Pedagogové si neustále prohlubují znalostí a získávají dovednosti v jazykové, společensko-vědní, přírodovědné, mediální oblasti a dalších. Získané znalosti pracovníků jsou využívány v řídící práci, k dalšímu zefektivnění práce v hodinách jednotlivých vyučovacích předmětů, ve volitelných předmětech, v prevenci sociálně patologických jevů.

 

 

Talentovaní a integrovaní žáci

 

Škola vytváří prostor pro všechny žáky, včetně talentovaných žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Nabídka povinně volitelných předmětů zájmových kroužků. přispívá k profilaci žáků a ke smysluplnému využití volného času. Ve škole mohou žáci navštěvovat doučování.

Talentovaní žáci jsou vedeni k účasti v soutěžích. Specifikem jsou Skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů.

 

 

Mimotřídní a zájmová činnost, prevence sociálně patologických jevů

 

Vyučující vedou zájmové kroužky a realizují doučovací aktivity pro žáky. Školní preventista sociálně patologických jevů zpracovává každoročně plán akcí, doporučuje a navrhuje způsoby začlenění vhodných témat v rámci prevence do výuky. Ve škole pracují PEER aktivisté.

Zájmová činnost je hlavním nástrojem boje proti sociálně patologickým jevům.

 

 

 

Škola a veřejnost, škola a zřizovatel

 

Rodiče využívají pravidelně se konající rodičovské schůzky a individuální konzultace s vyučujícími. Komunikaci školy s rodiči pomáhá rozvíjet Rada rodičů. Při škole pracuje školská rada.

Velmi dobrá je tradičně spolupráce Mateřskými školami.

Především v oblasti společensko vědních oborů využívá škola nabídky městské knihovny, divadla, muzea a informačního střediska.

V rámci řešení výukových a výchovných problémů spolupracuje škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou. 

V rámci výchovy k volbě povolání spolupracuje škola se středními školami a učilišti v regionu. Neformální spolupráce probíhá také s okolními základními školami a základní uměleckou školou. 

Komunikace velmi dobře funguje i na úrovni ředitelství školy a zřizovatele Města Čáslav.

 

 

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471