Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

"Škola - základ života"

Cílem výchovně vzdělávací práce naší školy je přibližovat školní vyučování skutečnému praktickému životu, z toho vychází i motivační název ŠVP Škola - základ života.

 

 

Od školního roku 2011/2012 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících ZŠ.

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR připravilo pro veřejnost dopis vysvětlující důvody tvorby školních vzdělávacích programů resp. školské reformy. Dopis je ZDE .

 

 

Historie tvorby ŠVP

 

Pedagogičtí pracovníci byli celý školní rok 2005/2006 zaneprázdněni tvorbou ŠVP. Zpočátku se všichni soustředili především na získávání teoretických informací – školská politika státu, Bílá kniha, RVP, kompetence, …. Ředitel školy stanovil koordinátora školního vzdělávacího programu. Proběhlo jeho proškolení v projektu ESF Koordinátor. Byl sestaven harmonogram činností tvorby a zavádění ŠVP spolu s termíny a odpovědnostmi. V listopadu 2005 se uskutečnila rozsáhlá analýza podmínek – byly definovány silné, slabé stránky školy, její příležitosti a hrozby. V diskusích se posuzovala vhodnost obsahu a způsobu současné výuky na škole v souvislosti s probíhajícími společenskými změnami.

 

Jedna z otázek k dotazníkovému šetření ke SWOT analýze: otázka č. 34, prosinec 2005/2006, respondenti – rodiče, počet dotazovaných 88%, návratnost 100%

 

 

 

Na společných schůzkách byly koordinátorem ŠVP předáványinformace a pokyny k tvorbě ŠVP. Byly zformulovány identifikační údaje, charakteristika školy a na základě široké diskuse charakteristika školního vzdělávacího programu, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Vedením školy byl vytvořen učební plán a dán k připomínkování.

Podle učebního plánu v závislosti na oblastech vzdělávání vznikly pracovní týmy pedagogů. V týmech byla rozpracována průřezová témata do jednotlivých vyučovacích předmětů, zároveň probíhala i analýza toho, jak s průřezovými tématy pracujeme v současné době. Pozornost byla věnována kompetencím a jejich utváření v edukačním procesu. Byly zpracovány osnovy učebních předmětů včetně jejich charakteristiky. Ve školním roce 2006/2007 práce na školním vzdělávacím programu pokračovaly. Pozornost byla věnována autoevaluaci školy a hodnocení žáků.

Od školního roku 2007/2008 se začalo vyučovat podle ŠVP v 1. a 6. ročnících. Postupně přešly všechny ročníky na výuku podle tohoto dokumentu.

V průběhu každého školního roku probíhají neformální diskuse především o učivu ve ŠVP, o vytváření žákovských kompetencí, pomůckách, učebnicích a o vzdělávacích akcích.

Ve školním roce 2010/2011 navrhlo vedení školy změnu v zaměření ŠVP, a to rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Změna byla prokonzultována v předmětových týmech a přijata pedagogickým sborem. Každoročně probíhá analýza, hodnocení a kontrola splnění očekávaných výstupů. Plnění osnov se věnují učitelé na schůzkách metodického sdružení a předmětových týmů. Vedení školy při hospitacích sleduje rozvoj žákovských kompetencí.

Na základě legislativních změn byl pro školní rok 2013/2014 školní vzdělávací program upraven a vydán jako nový dokument pod číslem jednacím 306/13. O školního roku 2016/2017 vyučujeme podle dokumentu 260/2016, aktualizovaného na základě ministerstvem školství vydaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Podle tohoto dokumentu se v současnosti vyučuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471