Výuka cizích jazyků

Děti mají možnost vybrat si výuku jazyka už od první třídy a to v nepovinném předmětu Angličtina. To znamená, že si děti mohou vybrat vzhledem ke svému zájmu a schopnostem, zda se budou učit angličtinu už v první a druhé třídě, nebo až od třetího ročníku. Vycházíme tak vstříc zájmu rodičů o výuku jazyka i individuálním zvláštnostem dětí. Výuka angličtiny probíhá hravou formou, žáci si osvojují slovní zásobu, jednoduché věty a fráze. V této fázi děti nepíší.

Na naší škole se vyučuje od 3. ročníku povinně anglický jazyk.

Výuka cizích jazyků probíhá od 3. ročníku ve třídách dělených na skupiny s časovou dotací 3 e hodiny  týdně. K výuce jsou používány učebnice Project. Ke zpestření hodin jsou k dispozici výukové programy na PC, videokazety, cizojazyčné časopisy, slovníky a další pomůcky ( např. speciální pracovní listy pro dyslektiky). Žáci se pravidelně účastní konverzačních soutěží, ve kterých dosahují pěkných výsledků. Výuka připravuje žáky na využití jazyka v běžném životě v ústním i písemném projevu.

V  osmém a devátém ročníku se mohou žáci učit ruštině nebo němčině.

Na naší škole jsou zájmové kroužky angličtiny pro žáky na prvním stupni ZŠ.

Jednou za dva roky škola pořádá výjezdy do Anglie, popř. do Francie, pro žáky 8. a 9. ročníků.

Spolupracujeme se školou z Anglie - The kings scholl Sarum Hill Centre Bakingstone U.K.

Žáci z Anglie na naší škole 

 

Čas od času přijede i návštěva ze zahraničí

26.1.2009 navštívili naši školu holandští studenti učitelství pro 1. stupeň. Vyučující z prvních až pátých ročníků si pro ně připravili ukázkové hodiny matematiky, českého jazyka, angličtiny, prvouky a pracovních činností. Studenti si prohlédli naši školu. S orientací po škole jim pomohly naše žákyně z devátého ročníku.  Budoucí učitelé měli řadu zajímavých dotazů, týkajících se organizace a průběhu vyučování, koncepce školy i systému školství v České republice.

 

Česky English

Vyhledat v textu

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 Recyklohraní - výchova k ochraně prostředí

Scan10026.jpgKolik knížek (nepočítáme učební texty) přečteš za rok?
a) 10 a více
  
 36
b) kolem pěti
  
 13
c) jednu
  
 14
d) žádnou
  
 20

Návštěvnost stránek

1022471