Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 

Peer program 

      Na naší škole má peer program již dlouholetou tradici. Co to tedy vlastně slovo „peer“ znamena? Slovo peer pochází z angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Peer program je tedy vrstevnický program, kterého se může zúčastnit kdokoli ve věku od 10 do 15 let. Cílem takového programu je vytvořit tým žáků, kteří by aktivně působili v oblasti primární prevence. Náš Peer program je zaměřen především na témata umění efektivně komunikovat, jednat s lidmi a vytvářet pozitivní vztahy ve skupině, prevenci šikanování, xenofobie a rasismu, prevenci zneužívání návykových látek.

       Pro náctileté je působení vrstevníků, jedinců, se kterými se dítě může ztotožnit daleko efektivnější než působení dospělého, byť by měl autoritu. A proto jsme využili nabídky „peerů“ z Gymnázia a SPGŠ v Čáslavi, kteří připravili pod vedením paní profesorky Frajerové proškolení „peerů“ naší základní školy. Peeři se tedy během pěti pátků v odpoledních hodinách seznamovali s různými ožehavými, zajímavými tématy. Každá lekce byla postupně zaměřena  na jeden problém. Náplní školení bylo naučit se určité techniky při práci se spolužáky, mít zásobník různých her a orientovat se v problematice návykových látek. Peeři se také zabývali otázkami chování a tolerance, nenásilnou a hravou formou se naučili efektivně jednat a komunikovat s lidmi, utvářet a obhajovat vlastní názor, ovlivňovat své postoje, posilovat sebevědomí.    Proškolení aktivisté na závěr složili teoretickou a praktickou zkoušku, kterou si pro ně jejich školitelé připravili.

 

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO MLÁDEŽ

 

Východiska

 

 

 

Principem peer programů je aktivní zapojení předem připravených vrstevníků pro formování postojů mladých lidí, s možností účinně ovlivnit jejich rizikové chování.

Význam anglického slova „peer“ (vrstevník) je mnohem širší. Je to někdo, s nímž se cílová populace může ztotožnit. Určitou roli hraje nejen věk, ale i např. sociální situace nebo zaměstnání.

 

Věkové vymezení

 

10 – 15 let  je velmi zásadním obdobím pro vývoj dospívajících, je ale zrovna tak i velmi citlivým obdobím pro rozvoj jejich rizikového a problémového chování ( páchání trestné činnosti, agrese, různé formy násilí, šikana, sexuální rizikové chování, poruchy příjmu potravy a v neposlední řadě i užívání drog včetně alkoholu a kouření)

 

Obecné cíle

 • vytvořit skupiny peer aktivistů, kteří svými postoji mohou pozitivně působit na své vrstevníky
 • proškolit peer aktivisty v organizaci a vedení preventivních programů
 • umožnit jim zapojovat se do preventivních aktivit daného centra prevence.

 

Specifické cíle

 • získání dovedností a znalostí v práci s třídním kolektivem
 • získání informací z oblasti prevence drogových závislostí
 • umět poskytnout první pomoc
 • vyhledávat problémové jedince a navazovat je na odborná zařízení v problematice ZNL
 • rozvoj komunikačních dovedností (umět zaujmout, motivovat atd.)
 • upevnění negativních postojů vůči drogám
 • propagace zdravého životního stylu a pozitivních postojů k němu
 • metodika osobního rozvoje
 • hodnocení svého vedení preventivního programu
 • ve spolupráci se školním metodikem prevence konkrétního školského zařízení vypracovává projekt PP pro konkrétní podmínky dané školy a stává se „garantem“ určitých preventivních programů

 

Doporučené formy práce

 • pobytové akce
 • semináře
 • vedení třídních kolektivů
 • volnočasové aktivity
 • besedy

Doporučené metody práce

 •  interaktivní, prožitkové metody
 • aktivní sociální učení
 • přednášky

Místo a čas

 • scházíme se každých 14 dní