Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Rady školy

Rady školy

Žákovská rada

 

Žákovskou radu tvoří skupina žáků z různých tříd, kteří se scházejí za účelem sdílení informací ze tříd. Každá třída má jednoho zástupce. V žákovské radě jsou zastoupeny všechny třídy od třetího do devátého ročníku. Zástupci jsou do ŽR demokraticky voleni svými spolužáky.

Členové ŽR pravidelně získávají informace od svých spolužáků ve třídách, a to prostřednictvím diskuse v třídnických hodinách, ankety, neformálních diskusí. Činnost ŽR prostupuje celou školou. Její přínosy nezaznamenají jen zvolení členové, ale všichni žáci ve škole. Každý žák je prostřednictvím svého zástupce vtahován do školního dění.

Koordinátorem žákovské rady je ředitel školy. Ten se s radou schází jedenkrát měsíčně na pravidelných schůzkách. Zde obě strany konzultují aktuální dění ve škole a připravované akce. 

Úkolem členů žákovské rady je také to, aby si všímali, co se ve škole a jejím okolí děje, zamýšleli se nad tím, co se jim líbí a nelíbí, a zejména pak nad tím, co a jak mohou měnit k lepšímu.

Díky komunikaci a spolupráci v žákovské radě se žáci učí vzájemnému respektu, přijímají odpovědnost za svou práci, budují si vztah ke svému okolí, zjišťují, že svou aktivitou mohou své okolí ovlivňovat.

Žákovská rada spolupracuje také s PEER aktivisty, kteří přispívají k rozvoji tvořivého a příjemného klimatu ve škole. Upozorňují také na možné rizikové faktory školního prostředí a klimatu a pomáhají je ve spolupráci s metodikem školní prevence a ostatními pedagogy řešit.

 

Žákovská rada a PEER aktivisté:

Podporují komunikaci napříč celou školou - žáci ze všech tříd jsou vedeni k tomu, aby vyjadřovali své názory a navrhovali řešení případných problémů či přicházeli s nápady na zlepšení života ve škole,

Podporují pozitivní klima školy - žáci a učitelé se stávají jedním týmem, společně usilují o to, aby bylo ve škole všem dobře. Žáci pod vedením učitelů realizují projekty, které zpestří den ve škole zábavnou akcí, soutěžemi…

Rozvíjejí odpovědnost žáků - žáci si uvědomují, že společně nesou odpovědnost za to, jak funguje společenství, jehož jsou členy, ať už se jedná o školu, či jakékoli jiné prostředí,

Posilují proaktivní postoje žáků - žáci zažijí, že ve škole mohou něco změnit k lepšímu, začnou důvěřovat tomu, že jejich iniciativa a aktivity mohou mít praktický dopad na život,

Propojují žáky napříč třídami - scházejí se, sdílejí, co se ve třídách děje, hledají společný zájem, spolupracují na školních projektech.

Podporují rozvoj komunikace, spolupráce, vedou spolužáky k tvořivým aktivitám a k řešení problémů.

 

Chcete se dovědět více o žákovských radách nebo parlamentech ve školách?

 

www.zakovskeparlamenty.cz  příklady z praxe a kontakty na konzultační centra pro žákovské parlamenty při základních školách

http://katalogpo.upol.cz/obecna-cast/personalni-podminky/12-2-5-koordinator-zakovskeho-parlamentu/ katalog podpůrných opatření  

HAZLBAUER, T.; PETROVSKÁ, K.; HOTOVÝ, F. Žákovské projekty: jak dělat projekty, aby je žáci realizovali samostatně. Praha : Gemini, 2012.

Hazlbauer, T.; Petrovská, K.; Hotový, F. Žákovský parlament I. Jak začít s parlamentem, aby brzy neskončil. Praha : Gemini, 2012.

Hazlbauer, T.; Petrovská, K.; Hotový, F. Žákovský parlament II. Jak vybrat zástupce tříd a udělat z nich dobrý tým. Praha : Gemini, 2012. 50 s.

Hazlbauer, T.; Petrovská, K.; Hotový, F. Žákovský parlament III. Jak vést zasedání, aby nás to bavilo. Praha : Gemini, 2012.

Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.

 

Školská rada sestává ze zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy. Počet členů rady může být různý, nejméně však 3 a nejvýše 15 členů. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci volební řád a zajištění řádných voleb do školské rady a jmenuje třetinu členů. Zbylé dvě třetiny volí zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy. Členem rady nemůže být ředitel školy.  Dále viz Zákon č. 561/2004 Sb.  Školská rada naší školy se schází dvakrát ročně.

 

Složení školské rady:

Za zřizovatele: 

Bc. Filip Jerie, Mgr. David Tichý, Helena Pecharová.

Za zákonné zástupce žáků: 

Simona Růžičková, Lucie Balvínová, Markéta Vilímková.

Za pedagogické pracovníky školy:  

Pavlína Teplá, Daniel Mikš, Jakub Čapek

 

Rada rodičů - Spolek přátel školy Masarykova

Při ZŠ pracuje Spolek přátel školy Masarykova. Předsedkyní je paní Ing. Renata Dohnalová, 

kontaktní email: spsmasarykova@gmail.com

bankovní spojení: Moneta Money bank, č.ú. 232331247/0600 

Spolek přispívá žákům školy na dopravu na lyžařský kurz, na výjezdy do zahraničí a na další akce. Přispívá na vybavení školy. Na konci školního roku nakupuje pro úspěšné žáky v soutěžích a olympiádách odměny.