Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Základní údaje o škole 

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  "Škola - základ života"
 • Plně organizovaná škola s 1. až 9. ročníkem
 • rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku - přírodopis, zeměpis, fyzika, matematika
 • počet žáků - kapacita: 480

Základní cíle 

 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání
 • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • Podněcovat žáky k tvořivosti, logickému myšlení a křešení problémů
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti žáků potřebné k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Vést žáky ke spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastních i druhých
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání i prožívání životních situací
 • Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • Pomáhat žákům při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Klima školy

 • Zaměřujeme se na vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Ta je dána především vztahy mezi žáky, učiteli a žáky, učiteli a rodiči, mezi zaměstnanci školy a v neposlední řadě i mezi školou a širokou veřejností.
 • Na škole pracuje školní metodik prevence, který zpracovává každoročně plán akcí, doporučuje a navrhuje způsoby začlenění vhodných témat v rámci prevence do výuky. Ve škole pracují PEER aktivisté.
 • Vytvářením pozitivního klimatu přispíváme k realizaci cílů školy.
 • Prioritou strategie personální práce školy je zajištění výuky prostřednictvím kvalifikovaných pedagogických pracovníků.
 • Pro náš pedagogický sbor je výrazným pozitivem jeho stabilita, zkušenosti pedagogů a zázemí poskytované pedagogům začínajícím. Tyto kvality sboru se promítají do kvalitní výuky a výchovy našich žáků.
 • Pedagogové si neustále prohlubují znalostí a získávají dovednosti v jazykové, společensko-vědní, přírodovědné a dalších oblastech. Získané znalosti pracovníků jsou využívány v řídící práci, k dalšímu zefektivnění práce v hodinách jednotlivých vyučovacích předmětů, ve volitelných předmětech, v prevenci sociálně patologických jevů…

 Talentovaní a integrovaní žáci

 • Škola vytváří prostor pro všechny žáky, včetně talentovaných žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Nabídka povinně volitelných předmětů přispívá k  profilaci žáků a ke smysluplnému využití volného času. Talentovaní žáci jsou vedeni k účasti v soutěžích. Specifikem školy jsou skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů.
 • K rozvoji nadání žáků škola uskutečňuje rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů podle ŠVP ZV "Škola - základ života". Za tímto účelem vytváří skupinu žáků s rozšířenou výukou nebo zřizuje třídu s rozšířenou výukou.

Aktivity pro žáky

 • Žáci mají možnost podílet se na tvorbě družinového časopisu, zapojit se do kroužku „PEER“ a využívat aktivit, které Peeři připravují,
 • doučování žáků – pomoc pro žáky s výukovými problémy a žáky dočasně zaostávající
 • v pro žáky šestých ročníků přijetí do do skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů 
 • Naše základní škola obvykle nabízí zájmové kroužky: košíkové, florbalu, volejbalu, hry na flétnu, informatiky, sportovních her, počítačové grafiky, angličtiny, logopedie, výtvarný ... Kroužky jsou vedeny pedagogy naší školy, žáci je navštěvují zdarma. Probíhají pouze v některých ročnících, domluvte se proto s třídním učitelem vašeho dítěte, zda je možné daný kroužek navštěvovat. Zájmové kroužky v našem regionu dále zajišťuje Dům dětí a mládeže v Čáslavi   adresa http://www.ddmcaslav.cz/ 

Materiální vybavení školy

 • moderní tělocvičnu
 • odborné učebny (dvě učebny výpočetní techniky, chemie a přírodopisu, matematiky, zeměpisu, multimediální a fyziky)
 • V roce 1997 proběhla přístavba tělocvičny a centrálních šaten. Přístavba zahrnuje: vlastní tělocvičnu s nářaďovnou, šatny, sociální zařízení, plynovou kotelnu, strojovnu vzduchotechniky. Náklady: 14 miliónů Kč, rozměry tělocvičny 30 m x 19 m. V odpoledních hodinách je tělocvična využívána veřejností ( volejbal, karate, tenis, aerobik ).

Škola a veřejnost, škola a zřizovatel

 • Rodiče využívají pravidelně se konající rodičovské schůzky a individuální konzultace s vyučujícími. Komunikaci školy s rodiči pomáhá rozvíjet Rada rodičů. Při škole pracuje Školská rada.
 • Velmi dobrá je spolupráce s mateřskými školami.
 • Především v oblasti společensko-vědních oborů využívá škola nabídky městské knihovny, divadla, muzea a informačního střediska.
 • V rámci řešení výukových a výchovných problémů spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickou poradnou. 
 • Při výchově k volbě povolání spolupracuje škola se středními školami a učilišti v regionu. Neformální spolupráce probíhá také s okolními základními školami a základní uměleckou školou. 
 • Komunikace velmi dobře funguje i na úrovni ředitelství školy a zřizovatele školy Města Čáslav.